ابجد حرف ع

ابجد. این واژه‌ها عبارت‌اند از: «اَبْجَدْ - هَوََّزْ - حُطّی - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَِّذْ - ضَظِغْ» از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود

2022-12-06
    رسم ظ لطفل
  1. حرف «چ»: ارزش سه حرف «ج»
  2. چ
  3. ) 3-اعداد ابجد را با هم جمع میکنیم